Filter výziev

Financovanie projektov z programov priamo riadených EK/ Európskou komisiou

Fondy EÚ

Prioritou SR je zameranie investícií na kľúčové odvetvia rastu akými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie.

čítať viac

Programy EÚ

Nástroje podpory EÚ slúžia na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri riešení spoločných problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam. Tieto nástroje sú viacročné a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Na ich implementáciu boli prostredníctvom viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme presahujúcom 100 mld. EUR.

čítať viac