Regionálna politika EÚ – https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/

Cohesion Open Data Platform https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Link na webové sídlo odboru Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) na Úrade vlády SR: https://www.olaf.vlada.gov.sk

Link na webové sídlo Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF): https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_sk