Dňa 3. októbra 2019 zasadala Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorej predsedá Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Richard Raši. Úlohou Rady je spolupracovať na príprave, ale aj následnom využívaní podpory z eurofondov v novom programovom období. Na základe princípu partnerstva je v nej široké zastúpenie relevantných sociálno-ekonomických partnerov.

Cieľom druhého zasadnutia Rady vlády SR bolo diskutovať o investičných prioritách/potrebách Slovenska v nadväznosti na ciele politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.

Návrh investičných potrieb bol spracovaný v dokumente „Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027″. Tento dokument je výsledkom procesu, na ktorom spolupracovala štátna správa so samosprávou, neziskovým i súkromným sektorom, ako aj s rôznymi profesijnými združeniami.

„Návrh Partnerskej dohody Slovenska a príprava budúceho programového obdobia musia byť výsledkom širokého participatívneho procesu, aby sme vedeli, na aké konkrétne oblasti sa musíme zamerať, aby eurofondy Slovensku skutočne pomohli. Len tak ich budeme schopní efektívne čerpať,“ povedal vicepremiér Richard Raši.

Súčasťou procesu identifikácie priorít bol aj tzv. analytický hierarchický proces. Cieľom tohto procesu bolo prostredníctvom nezávislých hodnotiteľov, odborníkov z analytických útvarov, prideliť identifikovaným prioritám v rámci jednotlivých cieľov váhy, tzn. zoradiť ich na základe troch hlavných kritérií – závažnosti, naliehavosti a realizovateľnosti.

Návrh investičných priorít bol koncom septembra 2019 predmetom diskusie najširšej pracovnej skupiny – Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+.

Jeho dnešná podoba, ktorú prerokovali členovia Rady vlády SR je dôležitým vstupom na začatie procesu negociácií s Európskou komisiou k Partnerskej dohode SR na roky 2021 -2027 .