Cez 180 odborníkov na európske fondy sa zišlo na rokovaní za okrúhlym stolom organizovanom Ministerstvom pre miestny rozvoj Českej republiky. Témou rokovania bol posun v príprave programového obdobia 2021 – 2027, a to hlavne s ohľadom na začatie detailnej prípravy Partnerskej dohody a budúcich operačných programov.

Účastníci rokovania k budúcnosti politiky súdržnosti diskutovali nielen o príprave operačných programov, ale aj o možnosti využívania prostriedkov z tzv. únijných programov. Tieto programy sú na rozdiel od operačných programov spravované Európskou komisiou a ich význam v ďalšom programovom období vzrastie. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutia boli aj informácie o rokovaniach legislatívy pre európske fondy.

Medzi odborníkmi na európske fondy pri okrúhlom stole diskutovala aj Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Centrálneho koordinačného orgánu, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá podala informácie o procese prípravy programového obdobia 2021 – 2027 v podmienkach SR. „Slovensko kladie veľký dôraz na správne nastavenie zamerania podpory zo zdrojov Európskej únie. Priority identifikujeme v úzkej spolupráci s príslušnými rezortmi, ako aj so širokým spektrom socioekonomických partnerov,“ uviedla. Českým kolegom tiež vysvetlila, ako sa v SR tvorí nová partnerská dohoda či operačné programy. „Našim poslaním je pripraviť kvalitné strategické a programové dokumenty, ktoré prispejú k rozvoju Slovenska a jeho regiónov,“ dodala Denisa Žiláková.

Bližšie informácie o podujatí sú k dispozícii na DotaceEU – 6. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti.