ID: -

Stručný popis výzvy

Táto výzva sa zameriava na činnosti súvisiace s finančným cieľom „odstránenie úzkych miest, zlepšenie interoperability železníc, premostenie chýbajúcich spojení a najmä zlepšenie cezhraničných úsekov“. Plánované opatrenia musia prispieť k dokončeniu vopred určených projektov na koridoroch základnej siete a na ostatných úsekoch základnej siete (železnice, vnútrozemské vodné cesty, cesty, námorné a vnútrozemské prístavy). Všeobecným cieľom tejto výzvy je pripraviť sa na implementáciu projektov základnej siete TEN-T podporením štúdií zameraných na nevyhnutné prípravné kroky pre nadchádzajúce práce na infraštruktúre.

Dátum
uzávierky
22/03/2021
Výška
alokácie
200 000 000 €
Stav
uzavretá