ID: HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04

Stručný popis výzvy

V rámci tejto výzvy a v súlade s európskymi cieľmi recyklácie biologického odpadu z rámcovej smernice o odpade, ktoré znižujú podiel komunálneho biologického odpadu odosielaného na skládky na 10 % do roku 2035 úspešné návrhy podporia využívanie separačných a konverzných technológií pre zmiešané toky biologického odpadu a prispejú k dosiahnutiu európskych cieľov v oblasti biologického odpadu a efektívneho využívania zdrojov.

Dátum
uzávierky
22/09/2022
Výška
alokácie
120 000 000 €
Program
Stav
uzavretá