V dňoch 8. a 9. októbra 2020 diskutovali online formou v rámci piatich diskusných blokov členovia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ a prizvaní odborníci o návrhu investičných priorít a potrieb SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027.

Online diskusie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ k navrhovaným prioritám Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 sa v piatich blokoch zúčastnili členovia pracovnej skupiny a prizvaní odborníci ako zástupcovia významných sociálno-ekonomických partnerov, akými sú napríklad Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, všetky samosprávne kraje, Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, či rôzne mimovládne a neziskové organizácie.

Zástupcom sociálno-ekonomickým partnerov sa prihovorila Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vo svojom online príhovore vyzdvihla dôležitosť diskusie k návrhu Partnerskej dohody SR so širokým spektrom sociálno-ekonomických partnerov na národnej úrovni. „Skutočne chcem rozprúdiť širokú diskusiu v spoločnosti. Kladie to na náš rezort veľké nároky. Či už v oblasti organizácie alebo spracovávania pripomienok a návrhov. Na druhej strane, Partnerská dohoda 2021 – 2027 je investičným plánom Slovenska pre desaťročie a čím lepšie bude pripravená, tým viac dokážeme jej potenciál využiť. Čim viac odborníkov zapojíme do diskusie o budúcom smerovaní eurofondov, tým lepšie môžeme nastaviť ich efektívne využívanie,“ podotkla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Zároveň informovala zúčastnených partnerov o pokračovaní takejto diskusie prostredníctvom veľkých okrúhlych stolov, ktoré sa budú v nasledujúcom období organizovať pre širšiu odbornú verejnosť. Rovnako vyzdvihla potrebu zásadného zjednodušenia mechanizmu implementácie fondov EÚ na obdobie 2021 – 2027 v podmienkach SR.

So závermi z online diskusií budú oboznámení aj zástupcovia Európskej komisie v súlade s požiadavkou Európskej komisie prekonzultovať návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 so sociálno-ekonomickými partnermi v zmysle Európskeho kódexu správania pre partnerstvo.