Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prináša v programovom období 2021 – 2027 výrazné zjednodušenie procesov nielen prijímateľom prostriedkov z fondov EÚ. Prichádzame s jedným programom namiesto šiestich, jedným riadiacim orgánom, jednými pravidlami a jednotnou metodikou pre verejné obstarávanie. Spleť viac ako 30 riadiacich štruktúr s množstvom byrokracie redukujeme na tretinu.

Program Slovensko 2021 – 27 sa rozdeľuje do nasledovných 5 oblastí podpory/cieľov politiky (CP):

  • CP 1: Konkurencieschopnejšia a  inteligentnejšia Európa (1,9 mld. EUR)
  • CP 2: Zelenšia, nízkouhlíková Európa (4,2 mld. EUR)
  • CP 3: Prepojenejšia Európa (2 mld. EUR)
  • CP 4: Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa (3,3 mld. EUR)
  • CP 5: Európa bližšie k občanom (400 mil. EUR)
  • Fond na spravodlivú transformáciu (441 mil. EUR)
  • Technická pomoc (410 mil. EUR)

V rámci cieľa politiky 1 sú investície z fondov EÚ zamerané na podporu vedy, výskumu a inovácií, digitalizáciu, posilnenie malých a stredných podnikov, rozvoj zručností a digitálnu pripojiteľnosť.

Investície v cieli politiky 2 podporia energetickú efektívnosť, znižovanie emisií skleníkových plynov, energiu z obnoviteľných zdrojov a uskladňovanie energie reflektujúc aj globálnu situáciu a potrebu znižovania závislosti slovenskej ekonomiky na energetických zdrojoch z Ruska. Taktiež sa podporia investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístupu k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, ako aj udržateľnú mestskú mobilitu.

V cieli politiky 3 sa podporí rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej transeurópskej dopravnej siete, ako aj vnútroštátna, regionálna a miestna mobilita.

Cieľ politiky 4 podporí investície smerujúce na prístupný trh práce, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, získanie zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu na základe potrieb trhu práce, aktívne začlenenie a podporu dostupných sociálnych služieb pre znevýhodnené a najodkázanejšie skupiny obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, rodinné poradne, ako aj podporu sociálnych inovácií a potravinovú a materiálnu pomoc pre najodkázanejšie osoby.

Investíciami v cieli politiky 5 podporíme hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj na regionálnej a miestnej úrovni integrovaným prístupom, a to aj prostredníctvom podpory kultúry a prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu, verejných športovísk a bezpečnosti v regiónoch Slovenska.

Špeciálnou oblasťou v rámci nových eurofondov je Fond na spravodlivú transformáciu s alokáciou 441 mil. EUR. Tento fond pomôže priemyselnému regiónu Horná Nitra, Košickému a Banskobystrickému kraju na ceste k zelenej zmene.

Celková výška zdrojov z fondov EÚ pre Program Slovensko je 12,594 mld.

 

Aktuality o príprave Programu Slovensko: