Workshop z 11.10.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 2 (Ekologickejšia Európa)

Workshop viedli:

za OP Slovensko, MIRRI SR: J. Ridzoň , M. Drotár

za MDV SR: P. Bžán (RO), a L. Cengelová

za MŽP SR: M. Hrušková

za MH SR: Z. Fáberová

za MV SR: J. Pavličková

facilitátor M. Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti).

V úvode stretnutia p. Drotár upozornil na skutočnosť, že indikátory ani objem alokácii pre jednotlivé špecifické ciele nebudú prezentované na tomto workshope. Uvedený workshop bude informatívny na oboznámenie sa s PC 2. V úvode boli účastníci pracovnej skupiny oboznámení o možnosti klásť otázky nielen ústne, ale aj písomne počas video hovoru v chate a súčasne,  majú možnosť zasielať svoje pripomienky, námety na úpravu aj po ukončení videohovoru až do 18.10.2021 na adresu: partnertsvo2020+@mirri.gov.sk.

 

Zápisnica z workshopu 

Prezentácie z workshopu