Workshop z 18.10.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa)

Workshop viedli: 

za OP Slovensko, MIRRI SR: J. Ridzoň (GR), M. Drotár (RO)

za MŠVVaŠ SR: Ľ. Grznárik (RO), V. Paľková (RO) 

za MH SR: E. Škorvaga (RO) 

za podporu digitálnej transformácie a kybernetickej bezpečnosti, MIRRI SR: M. Kováčiková (GR)

za podporu budovania inteligentných miest a regiónov, MIRRI SR: J. Hošták (RO)

za MZ SR: M. Gogora (RO)

facilitátor: M. Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti).  

 

Priebeh:

V úvode boli účastníci pracovnej skupiny informovaní, že sa jedná o posledný zo série workshopov k politickým cieľom OPSK. Zároveň však bude MIRRI aj naďalej pokračovať v participatívnom procese prípravy OPSK, t.j. následné 2. a 3. kolo workshopov. Účastníci boli taktiež oboznámení s možnosťou klásť otázky nielen ústne počas diskusie, ale aj písomne v rámci chatu a zároveň boli informovaní o možnosti predložiť svoje podnety a pripomienky písomne po ukončení workshopu v termíne do 20. 10. 2021 do 14h00 na adresu: partnertsvo2020+@mirri.gov.sk.

Ľ. Grznárik predstavil ŠC 1.1 zameraný na vedu a výskum a následne V. Paľková uviedla ŠC 1.4 k rozvoju zručností. E. Škorvaga odprezentoval aktivity MHSR, a to v prierezovom ŠC 1.1 s MŠVVaŠ SR a ŠC 1.3. Následne M. Kováčiková predstavila ŠC 1.2, konkrétne opatrenie 1.2.1 zamerané na podporu digitálnej transformácie a kybernetickej bezpečnosti, ako aj ŠC 1.5 týkajúci sa digitálnej pripojiteľnosti. Prezentácie uzatvorila informácia o opatrení 1.2.2 k podpore budovania inteligentných miest a regiónov ŠC 1.2, ktorú odprezentoval J. Hošták. V závere prezentácií doplnil M. Gogora vysvetlenie za oblasť zdravotníctva ŠC 1.1, k opatreniu 1.1.4.

Zápisnica z workshopu 

Prezentácie z workshopu