Workshop z 20.10.2021 k OP Slovensko, technická pomoc

Workshop viedli: 

za OP Slovensko: I, Turčanová (GR), J. Ridzoň (GR), M. Drotár (RO)

facilitátor: L. Oravec (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti).

Priebeh:

V úvode M. Drotár odprezentoval podporované priority pre oblasť technickej pomoci v OP SK. Účastníci pracovnej skupiny boli informovaní, že ide o prvé kolo konzultácií k technickej pomoci, MIRRI bude aj ďalej pokračovať v participatívnom procese prípravy OPSK ďalšími dvomi kolami workshopov. Účastníci môžu klásť otázky nielen ústne počas diskusie, ale aj písomne po ukončení videohovoru do 21. 10. 2021 do 14.00 hod. na adresu: partnertsvo2020+@mirri.gov.sk (kratší časový priestor je spôsobený snahou zapracovať čo najviac podnetov do OPSK pred jeho odoslaním na EK).

Zápisnica z workshopu

Prezentácia z workshopu