Workshop z 23.9.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 3 (Prepojenejšia Európa)

Workshop viedli:
za OP Slovensko, MIRRI SR: J. Ridzoň (GR), M. Drotár
za MDV SR: P. Bžán
facilitátor M. Mojžíš (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti).

V úvode stretnutia boli predstavené hlavné opatrenia a aktivity pre:

I. Špecifický cieľ 3.1 Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy (udržateľná TEN-T) v kompetencii Ministerstva dopravy SR
P. Bžán (RO, MDV SR): oblasť verejnej dopravy a cyklodopravy je riešená v rámci PO2. Udržateľná TEN-T sieť definovaná podľa nariadenia EÚ, modernizácia železničných tratí (zvýšenie technických parametrov – hlavné dopravné koridory, možná je aj renovácia/komplexná modernizácia tam kde je to ekonomicky možné, pridaná hodnota vo forme dispečerizácie a skvalitnenie dopravnej obsluhy, systém ERTMS – komplementárna aktivita k modernizácii jednotlivých tratí). Špecifická oblasť sú železničné dopravné uzly – ambíciou je dokončiť modernizáciu železničného uzla Žilina a tiež sa rieši aj Bratislavský dopravný uzol, aj modernizácia Košického dopravného uzla. Rekonštrukcia staničných budov absentovala v minulom programovom období, v novom programovom období je medzi aktivitami aj spolu s výstavbou terminálu intermodálnej prepravy. Výstavba diaľnic je možná iba cez OP Slovensko. Vodná doprava nemá veľkú finančnú obálku, preto fókus je najmä na prípravu projektov, t.j. zlepšenie splavnosti Dunaja, prípadne modernizácia prístavov. Podporovaná bude predinvestičná a projektová príprava.

II. Špecifický cieľ: 3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy (vrátane zlepšeného prístupu k sieti TEN-T a cezhraničnej mobility v kompetencii Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
M. Drotár (RO, MDV SR): MIRRI SK kompetencia pre regionálnu infraštruktúru pre cesty II. a III. triedy. Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba ciest II. a III. triedy a miestnej cestnej infraštruktúry cez mechanizmus ITI. EK požadovala systém prioritizácie, ktorý je súčasťou súčasného OP SK. Podporovaná bude predinvestičná a projektová príprava.

Zápisnica z workshopu

Prezentácia z workshopu