Zasadnutie 1. 4. 2022

MIRRI SR zorganizovalo v piatok, 1. apríla 2022 ďalšie online zasadnutie členov pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ (socioekonomických partnerov). Išlo o koordinačné stretnutie k aktuálnemu stavu prípravy Programu Slovensko 2021-2027 a harmonograme ďalších krokov súvisiacich s pokračovaním partnerského dialógu.

Závery:

1. Predpokladaný termín spustenia ďalšieho partnerského dialógu k Programu Slovensko 2021-2027 je plánovaný v pondelok, 11. apríla 2022, najskôr v tento deň bude MIRRI  distribuovať podkladové dokumenty.

2. Predpokladaný termín spustenia medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu Program Slovensko 2021-2027 je plánovaný rovnako v pondelok, 11. apríla 2022, pričom bude paralelne prebiehať s partnerským dialógom. Dĺžka MPK bude 10 pracovných dní.

3. Tak v rámci partnerského dialógu, ako aj v rámci MPK bude možné zo strany socioekonomických partnerov zasielanie pripomienok. Bez ohľadu na to, či bude pripomienka vznesená v rámci MPK, alebo počas partnerského dialógu, bude na ňu prihliadané rovnakým spôsobom.

4. Za účelom zefektívnenia diskusie k návrhu Programu Slovensko 2021-2027, budú v priebehu mesiaca apríl zorganizované workshopy k jednotlivým Politickým cieľom (vrátane JTF a Technickej pomoci). O termíne týchto workshopov budú zástupcovia socioekonomických partnerov vopred informovaní (termín workshopov predpokladáme po 19.4.2022). Rovnako, ako v prípade predchádzajúcich workshopov, budú tieto facilitované zástupcami neziskového sektora. V prípade Politického cieľa 4 sú workshopy realizované v termíne od 4.4.2022.

5. V rámci upraveného návrhu Programu Slovensko 2021-2027, budú oproti verzii z decembra 2021, zohľadnené najmä nasledujúce skutočnosti:

a. návrh zapracovania pripomienok EK doručených k Programu Slovensko ako aj závery negociácií s EK (z 21.a 22. marca 2022),

b. upravený návrh merateľných ukazovateľov,

c. návrh rozdelenia finančnej alokácie,

d. návrh opatrení na riešenie geopolitickej situácievojny na Ukrajine.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici a v prezentácií zo stretnutia/zasadnutia.