Zasadnutie z 29. 6. 2022

Témou júnového online zasadnutia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ bolo predstavenie aktuálneho stavu prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027Programu Slovensko 2021 – 2027.

Obidva dokumenty MIRRI SR prešli procesom formálneho schvaľovania na národnej úrovni, t. j. medzirezortným pripomienkovým konaním, rokovaním Hospodárskej a sociálnej rady SR, rokovaním Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 a rokovaním vlády SR.

Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 schválená uznesením vlády SR č. 253 z 6. apríla 2022

Program Slovensko 2021 – 2027 schválený uznesením vlády SR č. 426 z 28. júna 2022

Schválený návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 bol formálne predložený Európskej komisii na oficiálny schvaľovací proces prostredníctvom elektronického systému SFC2021 8. apríla 2022. Aktuálne prebieha intenzívny proces formálnych diskusií so zástupcami Európskej komisie k priebežne zasielaným pripomienkam, ktorého cieľom je doladenie Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 tak, aby mohla byť schválená do konca júla 2022.

Schválený návrh Programu Slovensko 2021 – 2027 bude zaslaný Európskej komisii na oficiálny schvaľovací proces prostredníctvom elektronického systému SFC2021 v termíne do 8. júla 2022. V zmysle všeobecného nariadenia k fondom EÚ má Európska komisia päť mesiacov na oficiálne pripomienkovanie návrhu Programu Slovensko 2021 – 2027 a zaslanie rozhodnutia o jeho prijatí.

Program

Zápisnica

 

Prezentácie z online zasadnutia