Zasadnutie zo dňa 17. 2. 2022

Cieľom ďalšieho online zasadnutia pracovnej skupiny bolo prerokovanie aktuálneho stavu prípravy návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 (PD SR) a Programu Slovensko v súvislosti s výsledkami prebiehajúcich neformálnych rokovaní s Európskou komisiou (EK). Osobitným bodom programu bola prezentácia a diskusia k návrhu mechanizmu podpory marginalizovaných rómskych komunít v rokoch 2021 – 2027.

Od posledného zasadnutia pracovnej skupiny sa realizovali mnohé stretnutia na politickej aj technickej úrovni s rezortmi, partnermi a zástupcami EK. Výsledkom intenzívnych diskusií je aktualizovaný návrh PD SR, ktorý bol 10. decembra 2021 zaslaný EK na ďalšie posúdenie, tzv. – Interservice consultations, v rámci ktorého sa k materiálu vyjadrujú jednotlivé generálne sekretariáty. Zaslanie oficiálnych pripomienok z tohto procesu EK očakávame v najbližších dňoch.

Z doterajších diskusií so zástupcami EK hlavnými otvorenými otázkami zostávajú:

      • podpora MRK (téma nevysporiadaných pozemkov, integrovaný prístup, integrované výzvy, posilnenie postavenia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity),
      • transfery (do Bratislavského regiónu, do Kohézneho fondu),
      • mechanizmus integrovaných územných investícií (mechanizmus implementácie, územný priemet).

Návrh PD SR bude predložený na formálny proces schvaľovania, t. j. medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 a rokovanie vlády SR do konca marca 2022. Schválený návrh PD SR bude následne formálne zaslaný na oficiálne schválenie EK prostredníctvom SFC2021 (Systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a EK).

Program

Zápisnica zo zasadnutia

Prezentácie z online zasadnutia