Zasadnutie zo dňa 25. 9. 2019

Na zasadnutí pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ predstavili zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu návrh investičných priorít Slovenska v eurofondovej politike v budúcom programovom období 2021 – 2027. Následne o ňom členovia diskutovali v piatich paralelných workshopoch, ktorý sa každý týkal jedného konkrétneho cieľa politiky súdržnosti EÚ.

Diskusiu na každom z piatich workshopov viedol zástupca mimovládneho sektora. Členovia jednotlivých tímov hovorili o obsahovej stránke návrhu materiálu, ako aj o najdôležitejších prioritách a potrebách. Diskutovali o nich však s ohľadom na limitovanú finančnú obálku Slovenska na nasledujúce obdobie, ktorá je 13,2 miliardy eur, ako aj na prísne podmienky tematickej koncentrácie.

Po workshope každý moderátor spracoval závery a odporúčania, ktoré na záver zasadnutia pracovnej skupiny odprezentoval. Závery z workshopov a odporúčania budú využité pri finalizácii východiskového návrhu investičných priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, ktorý bude následne predmetom vyjednávaní s Európskou komisiou.

Program

Záznam zo zasadnutia pracovnej skupiny

Prezentácie zo zasadnutia TU