Zasadnutie zo dňa 29. 4. 2021

Členovia pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ diskutovali prvý ucelený návrh Partnerskej dohody SR 2021 – 2027 (PD SR) – tzn. kompletný návrh obsahujúci všetky potrebné časti v zmysle návrhu európskej legislatívy (tzv. všeobecného nariadenia). Návrh investičných priorít a zdôvodnenie ich výberu je uvedený v prvých dvoch častiach PD SR. K týmto častiam PD SR sa uskutočnil široký konzultačný proces, ktorý vyvrcholil 6 kolami národnej konzultácie k eurofondom koncom roka 2020, kde sa zapojilo viac ako 1100 účastníkov z odbornej a laickej verejnosti.

Ďalšími dôležitými časťami PD SR je popis koordinácie a synergií, opatrenia na posilnenie administratívnych kapacít, aplikácia technickej pomoci, integrovaný územný prístup a odpočet plnenia základných podmienok. Dôležitou súčasťou štruktúry PD SR sú finančné tabuľky, ktoré uvádzajú rozdelenie národnej alokácie berúc do úvahy legislatívne obmedzenia, ako sú podmienky tematickej koncentrácie, naplnenie koeficientov pre ciele v oblasti zmeny klímy a pod. a transfery.

V krátkosti bola odprezentovaná aj paralelná príprava Operačného programu Slovensko a ďalšie kroky s možnosťami zapájania partnerov do prípravy týchto dvoch základných dokumentov.

Ucelený návrh PD SR, ako príloha informatívneho materiálu „Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie“, bol 28. apríla 2021 vládou SR vzatý na vedomie. Týmto MIRRI SR dostalo mandát na pokračovanie neformálnych diskusií s EK k ucelenému návrhu PD SR.

Finálny návrh PD SR môže byť oficiálne predložený cez SFC Európskej komisii až po schválení a nadobudnutí účinnosti príslušnej legislatívy EÚ (predpoklad jún – júl 2021). Zatiaľ žiadna krajina EU-27 ešte nepredložila oficiálne EK svoju Partnerskú dohodu.

Program

Záznam z online zasadnutia

Prezentácia z online zasadnutia