Dňa 25. 9. 2019 v Bratislave diskutovalo v rámci piatich workshopov široké spektrum sociálno-ekonomických partnerov o návrhu investičných priorít a potrieb SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027.

Vzhľadom na obmedzené zdroje na politiku súdržnosti EÚ, ako aj prísne podmienky tematickej koncentrácie, je žiadúce rozhodnúť o financovaní užšieho rozsahu priorít a zamerať sa na tie oblasti, kde má SR najväčšie problémy a týmto prioritám aj vyčleniť dostatočné finančné prostriedky.

Návrh investičných priorít a potrieb SR pre nové programové obdobie vzišiel z dotazníkového prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 326 subjektov z oblasti štátnej správy, samosprávy, neziskového i súkromného sektora, ako aj s rôznych profesijných združení. Doručených bolo po skončení prieskumu 150 odpovedí. Výstupy z dotazníka sa následne konzultovali s ministerstvami, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé tematické oblasti v rámci cieľov eurofondovej politiky. Rezorty na ich základe spracovali tzv. návrhové listy, v ktorých definovali podrobnejšie návrhy opatrení spolu s odôvodnením, prečo sú potrebné. Spolu vypracovali 239 takýchto listov.

Návrh investičných priorít bol dňa 19. 9. 2019 prerokovaný pracovnou komisiou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov SR na programové obdobie 2021 – 2027 a následne sa bude o ňom diskutovať aj na Rade vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody a operačných programov 2021 – 2027. Jeho finálna podoba bude súčasťou návrhu Partnerskej dohody SR, o ktorej bude Slovensko vyjednávať s Európskou komisiou.