Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 schválená Európskou komisiou vykonávacím rozhodnutím komisie z 18. 7. 2022 + Prílohy

Program Slovensko 2021 – 2027 schválený uznesením vlády SR č. 426 z 28. 6. 2022

Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 schválená uznesením vlády SR č. 253 z 6. 4. 2022

Informácia o stave plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky k 31. 12. 2021 + Príloha: Prehľad plnenia ZP k 31. 12. 2021, ktorá bola vzatá na vedomie vládou SR 23. 3. 2022

Schválený balík legislatívnych predpisov pre politiku súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 zverejnený v Úradnom vestníku EÚ dňa 30. 6. 2021

Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie + Príloha: Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027, ktorá bola vzatá na vedomie vládou SR dňa 28. 4. 2021

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, kľúčový dokument na začatie procesu negociácií s Európskou komisiou k zadefinovaným prioritám SR, ktorý bol schválený Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 dňa 3. 10. 2019

Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR + príloha, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 324 z 3. 7. 2019

Špecifické odporúčanie Rady EÚ pre Slovensko 2019, z 5. 6. 2019

Správa o Slovensku 2019, z 27. 2. 2019

Návrh legislatívneho balíka pre sociálne a globalizačné fondy je zverejnený na stránke:  https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_sk

Návrhy legislatívnych predpisov pre politiku súdržnosti EÚ sú zverejnené na stránke: https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_sk

Brožúra “Politika súdržnosti EÚ po roku 2020: Východisková pozícia SR

Východisková pozícia Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2020, základný dokument do diskusií na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni o podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 25 z 17. 1. 2018