V zmysle kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) – riadiť a koordinovať využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, má prípravu nového programového obdobia v gescii Centrálny koordinačný orgán (CKO).

Vďaka CKO sa v súvislosti s prípravou nového programového obdobia podarilo od roku 2016 zrealizovať viacero dôležitých aktivít, konkrétne napr.:

 • V rámci SK PRES sa otvorila celoeurópska diskusia o budúcej architektúre politiky súdržnosti EÚ;
 • Bol uskutočnený dotazníkový prieskum k budúcej podobe využívania fondov EÚ medzi širokým spektrom socioekonomických partnerov;
 • Bola vypracovaná Východisková pozícia SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 (schválená vládou SR v januári 2018);
 • Boli vypracované Riadne predbežné stanoviská k zverejneným návrhom legislatívneho balíka EÚ pre politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027 v gescii ÚPPVII (predložené na rokovanie Výboru NR SR pre európske záležitosti).

Pre účely prípravy Partnerskej dohody a operačných programov SR na roky
2021 – 2027 boli alebo budú zriadené ÚPPVII, a to z pozície CKO, viaceré pracovné skupiny na základe uplatnenia princípu partnerstva. Konkrétne sú to:

 • Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, sociálno-ekonomickí partneri,
 • Pracovná komisia pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov SR na programové obdobie 2021 – 2027, ako poradný orgán PPVII na expertnej úrovni,
 • Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ako platforma na politickej úrovni.

ÚPPVII, ako gestor prípravy programového obdobia 2021 – 2027, doposiaľ pripravil, nasledovné podporné dokumenty pre proces prípravy Partnerskej dohody a operačných programov SR na roky 2021 – 2027:

 • Analýzy regiónov Slovenskej republiky na úrovni regiónov NUTS 3 a na úrovni subregiónov
  • Analytické podporné podklady identifikujú na základe analýzy socioekonomických ukazovateľov vyhodnotenie predpokladov a potenciálu regiónov SR pre ich ďalší rozvoj s propozíciou pre plánovanie podpory z intervencií fondov EÚ a aplikovanie politiky súdržnosti po roku 2020 v štruktúre vybraných tematických oblastí podpory.
 • Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027
  • Materiál predstavuje východiská na prípravu a realizáciu nového programového obdobia 2021 – 2027 v podmienkach SR. Na základe skúseností s prípravou programového obdobia 2014 – 2020, pri ktorej sa osvedčila pôsobnosť Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020, materiál navrhuje zriadenie obdobného koordinačného, poradného a iniciatívneho orgánu vlády SR, a to Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027.

Na účely prípravy Partnerskej dohody SR a programov SR na roky 2021 – 2027 bude potrebné navrhnúť aj mechanizmus prerozdelenia finančných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ na regionálnu a subregionálnu úroveň.

Rovnako dôležité bude identifikovať spoločné strategické ciele v oblasti plánovania politiky súdržnosti EÚ medzi vládou SR, regionálnou samosprávou a miestnou samosprávou a ustanoviť ich v územnej dohode.

Zároveň bude potrebné identifikovať prioritné oblasti, v ktorých je žiaduce realizovať podporu prostredníctvom projektov strategického významu v programovom období
2021 – 2027
.

Taktiež bude vypracovaný materiál o spôsobe uplatnenia základných podmienok, ako jedného z nástrojov zavedených na zabezpečenie výsledkovo orientovaného prístupu implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027.