Názov projektu: Ochrana ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch dunajských luhov (Danube Birds)

Cieľ projektu: všeobecným cieľom projektu ochrany Dunaja bolo zlepšiť stav ochrany 15 cieľových druhov vtáčích vtákov, ktoré sú chránené v lokalitách siete Natura 2000, v oblastiach Dunajské luhy na Slovensku a v Szigetkoz v Maďarsku;

Koordinujúci príjemca: Bratislavské regionálne ochranárske združenie;

Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na:                                                 http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3355

http://www.broz.sk/danubebirds