Názov projektu: Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode (WATLIFE)

Cieľ projektu: hlavným cieľom projektu WATLIFE bolo zmeniť spoločné postoje a neefektívne postupy využívania vody na Slovensku, ktoré spôsobujú nedostatky a znečistenie. Táto zmena by sa mohla dosiahnuť zvýšením povedomia o význame vody a jej trvalo udržateľnom využívaní medzi širokou verejnosťou a medzi zainteresovanými stranami v súlade s rámcovou smernicou o vode. Projekt bude fungovať spolu s príslušnými informačnými a komunikačnými kampaňami, ktoré uskutočnila Komisia a vláda SR v tejto oblasti.

Koordinujúci príjemca: Výskumný ústav vodného hospodárstva

Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3503

http://www.vodajezivot.sk/